Logo pl.techconfronts.com

Pozwolenie na pracę przy pracach przy instalacjach elektrycznych. Zasady pracy w instalacjach elektrycznych. Zezwolenie na pracę

Spisu treści:

Pozwolenie na pracę przy pracach przy instalacjach elektrycznych. Zasady pracy w instalacjach elektrycznych. Zezwolenie na pracę
Pozwolenie na pracę przy pracach przy instalacjach elektrycznych. Zasady pracy w instalacjach elektrycznych. Zezwolenie na pracę
Anonim

Od sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa nr 328n. Zgodnie z nim wprowadzane jest nowe wydanie „Zasad ochrony pracy podczas eksploatacji instalacji elektrycznych”. Normy międzybranżowe wymagają od kierowników każdego przedsiębiorstwa, w którym procesy technologiczne wiążą się z wykorzystaniem sprzętu elektrycznego, obowiązkowego przeszkolenia personelu z nowych zasad oraz zorganizowania nieplanowego testu wiedzy. Jednocześnie ilość informacji powinna być przyswajana przez pracowników proporcjonalnie do ich obowiązków.

Zezwolenie na pracę przy instalacjach elektrycznych
Zezwolenie na pracę przy instalacjach elektrycznych

Struktura nowych zasad

Treść załącznika do ustawy nr 328n oczywiście uległa pewnym zmianom, ale nazwy i znaczenie głównych sekcji pozostały takie same. Dotyczy to również treści rozdziałów, które regulują bezpieczeństwo pracy w instalacjach elektrycznych, na które wydawane jest zezwolenie na pracę. Zgodnie z regulaminem powinno to nastąpić po zapoznaniu członków zespołów z zakresu ochrony pracy pracowników, zgodnie z ich specjalizacją.

Tolerancja stroju
Tolerancja stroju

Pierwsze trzy sekcje załącznika do ustawy nr 328nokreślić zakres jego stosowania, wymagania personalne, konserwację operacyjną i przeglądy urządzeń, nie wspominając o pracach pobocznych przy instalacjach elektrycznych. Szczegółowe warunki wydawania, tryb wydawania, uprawnienia dopuszczania, nadzoru i producentów określone są w rozdziałach, zaczynając od V.

Przydział do produkcji dzieł

Personel elektrotechniczny uprawniony do naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych musi uzyskać pozwolenie na pracę wydane na specjalnym formularzu przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. Jego forma i warunki wypełniania podane są w tym samym Regulaminie w Załączniku nr 7.

Zezwolenie na pracę w instalacjach elektrycznych
Zezwolenie na pracę w instalacjach elektrycznych

Naprawa i konserwacja zapobiegawcza w istniejących instalacjach elektrycznych jest zabroniona bez zadania wydanego przez pozwolenie na pracę. Niedozwolone jest również zwiększanie ilości wykonywanej pracy, liczby specjalistów, rozszerzanie listy działań zatwierdzonych przez kierownika przedsiębiorstwa.

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo procesów produkcyjnych wydaje pozwolenie na pracę przy produkcji napraw i konserwacji profilaktycznej, po poinstruowaniu pracowników, ocenie możliwości i konieczności wykonania czynności, ustaleniu składu jakościowego i ilościowego brygady.

Wydarzenia organizacyjne

Bezpieczeństwo pracy winstalacje elektryczne określa piąty rozdział zasad. Odnosi się do środków organizacyjnych niezbędnych do wykonywania napraw i przeglądów prewencyjnych przez personel administracyjno-techniczny, eksploatacyjny, konserwacyjny i operacyjno-naprawczy w zależności od grupy kwalifikacyjnej. Jest przydzielany po przeszkoleniu i przetestowaniu wiedzy w wyspecjalizowanych instytucjach.

Zasady pracy przy instalacjach elektrycznych odnoszą wydawanie zezwolenia na pracę konkretnie do środków organizacyjnych. W sekcji piątej mówi się, że zgodnie z SIWZ formularz wypełnia osoba odpowiedzialna za bezpieczny przebieg pracy. Zgodnie z regulaminem są to:

1. Menedżer zatwierdzający listę.

2. Specjalista, który wydaje zezwolenie na pracę.

3. Pracownik wydający zamówienie.

4. Osoba upoważniająca przygotowanie stanowiska pracy.

5. Obserwator.

6. Producent pracy.

Zezwolenie na pracę przy instalacjach elektrycznych lub zlecenie uprawnia do wydania personelowi o określonych kwalifikacjach. Jest tu kilka niuansów. Czyli praca w instalacjach elektrycznych do 1000V jest dozwolona dla osób z grupą IV, powyżej 1000V - dla osób z grupą V.

zamówienie pozwolenia na pracę
zamówienie pozwolenia na pracę

Rozporządzenie w sprawie przygotowania miejsc pracy

Zezwolenie na pracę przy instalacjach elektrycznych zawiera nie tylko informacje o czasie i miejscu ich wykonywania, ale także znaki zezwolenia na przygotowanie miejsc do przeglądów, napraw i profilaktyki. Personel operacyjny z grupą kwalifikacyjną IV lub V dokonuje odpowiedniego wpisu w formularzui odpowiada za:

1. Bezpieczne odłączenie, aktywacja i uziemienie sprzętu.

2. Jasna definicja przedziału czasowego pracy.

3. Wskazanie lokalizacji.

4. Rozliczanie składu ilościowego brygad.

5. Uzyskiwanie informacji o zakończeniu akcji.

6. Dokładność i poprawność wydawanych poleceń.

Regulamin zezwala na wydanie zezwolenia personelowi administracyjnemu i technicznemu, z zastrzeżeniem, że musi to zostać zatwierdzone na piśmie przez kierownika przedsiębiorstwa.

Akceptor, lider, obserwator, producent

Zasady pracy przy instalacjach elektrycznych zawierają określone wymagania dla osób, które są odpowiedzialnymi kierownikami. Są one przydzielane w przypadkach, gdy sprzęt jest naprawiany i serwisowany:

1. Podczas korzystania z maszyn i mechanizmów podnoszących.

2. W przypadku awarii zasilania.

3. Podczas pracy z liniami komunikacji kablowej w obszarach ruchu i lokalizacji komunikacji.

4. Przy wymianie części wsporników linii wysokiego napięcia, a także ich demontażu, instalacji.

5. Podczas podłączania nowo wprowadzonego VL.

6. Podczas pracy pod napięciem indukowanym.

7. W niektórych innych przypadkach.

Prawo do zezwolenia na naprawę, przegląd i prewencję ma osoba z personelu o grupie kwalifikacyjnej co najmniej IV-V - dopuszczającej. Do jego obowiązków należy ocena środków bezpieczeństwa podejmowanych podczas przygotowania prac lub ich bezpośrednie przygotowanie, instruowanie członków brygady.

Producent wydający pozwolenie na pracęprodukcja robót, musi posiadać grupę IV przy wykonywaniu prac konserwacyjnych w instalacjach elektrycznych o napięciach do 1000 V, V - powyżej 1000. Jest powoływany spośród personelu operacyjnego i jest odpowiedzialny za:

1. Kompletność i klarowność odprawy tarczowej dla członków brygady.

2. Zezwolenie na pracę w instalacjach elektrycznych.

3. Właściwe użytkowanie, serwisowanie i dostępność zapasów, narzędzi, zbiorowych i indywidualnych ŚOI.

4. Obecność znaków ogrodzeniowych i zakazu na miejscu.

5. Pełna zgodność z Zasadami ochrony pracy.

praca o podwyższonym niebezpieczeństwie pozwolenie na pracę
praca o podwyższonym niebezpieczeństwie pozwolenie na pracę

Nadzór musi być wyznaczony spośród personelu z grupą kwalifikacyjną co najmniej III. Konieczność obecności takiego pracownika powstaje, gdy wszyscy członkowie zespołu nie posiadają niezbędnych kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego. Obowiązki przełożonego obejmują:

1. Bezpieczeństwo.

2. Bezpieczeństwo i dostępność ostrzeżeń, znaków zakazu bezpieczeństwa, plakatów, ogrodzeń, uziemień, urządzeń blokujących.

3. Kontrola zgodności miejsca pracy z opracowanymi działaniami.

4. Kompletność odprawy dotyczącej celu.

Wydanie pozwolenia na pracę

W tej części regulaminu twórcy ustawy wprowadzili kilka zmian. Jeżeli zezwolenie na pracę w istniejących instalacjach elektrycznych zostało wcześniej wydane w dwóch egzemplarzach, gdy zostało przekazane bezpośrednio, i w trzech egzemplarzach, gdy zostało przekazane drogą radiową lub telefoniczną, wówczas nowy dokument regulacyjny umożliwia przekazanie zlecenia na pracę przeze-mail z późniejszym wydrukiem w tych samych ilościach. Ale nawet w tym przypadku nie znika konieczność wypełnienia wszystkich kolumn. W miejscu podpisu osoby wystawiającej strój wpisuje się jego stanowisko, nazwisko oraz inicjały. Poświadcza je pracownik, który bezpośrednio wypełnił formularz.

Regulamin zezwala na wyznaczenie jednej osoby zarówno jako przyjmującej, jak i obserwującej. Następnie zezwolenie na pracę przy instalacjach elektrycznych powinno być wydane w dwóch egzemplarzach.

Ważność zezwolenia jest ograniczona do 15 dni. Przedłużenie możliwe jest tylko 1 raz, również na 15 dni kalendarzowych. Jeżeli były przerwy w pracy, to zezwolenie na pracę jest ważne do końca kadencji.

Pracownik, który początkowo wypełnił formularz, lub inna osoba, która ma prawo do wystawienia zlecenia pracy w tej samej instalacji elektrycznej, może odnowić zezwolenie. Dozwolone jest również przekazywanie takich informacji drogą telefoniczną i radiową, po czym następuje zapis w postaci nazwiska i inicjałów specjalisty, który zezwolił na kontynuację naprawy, przeglądu lub prewencji.

Po zakończeniu pracy zezwolenia na pracę są przechowywane przez co najmniej 30 dni, a następnie mogą zostać zniszczone. Jeżeli zdarzyły się wypadki, wypadki, jakiekolwiek inne incydenty, to formularze są dołączone do materiałów śledztwa i są z nimi przechowywane.

Prace specjalne w instalacjach elektrycznych
Prace specjalne w instalacjach elektrycznych

Książka rejestracyjna

Prace poboczne w instalacjach elektrycznych podlegają obowiązkowej rejestracji. Wzór rozliczeniowy podany jest w regulaminie w załączniku nr 8. Sama treść czasopisma w nowym wydaniu nie jestprzeszedł zmiany. To samo dotyczy prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej lub zautomatyzowanych specjalistycznych systemów. Nowe zasady dopuszczają możliwość składania podpisu elektronicznego w czasopiśmie, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

W dalszym ciągu obowiązuje inna forma prowadzenia ewidencji, z zastrzeżeniem zgody kierownika przedsiębiorstwa i niezmienionej treści informacji.

Warunki wydania zamówienia w jednym egzemplarzu

Sprzęt o napięciu powyżej 1000 V może być naprawiany i sprawdzany za jednym pozwoleniem na pracę, pod warunkiem, że nie jest pod napięciem. Jednocześnie zabrania się wchodzenia do pobliskich instalacji elektrycznych. Jeśli napięcie w nich wynosi do 1000 V, wszystkie części przewodzące prąd mogą nie być odłączane.

Dopuszcza się również wydanie zezwolenia na pracę w jednym egzemplarzu na prace przy instalacjach elektrycznych w rozdzielnicach, szynach zbiorczych i niektórych innych częściach. Napięcie w nich musi być mniejsze niż 1000 V. W takim przypadku sprzęt musi być również pozbawiony napięcia.

Regulamin umożliwia wypełnienie formularza dla kilku lub jednego miejsca pracy, w przypadku gdy ich obwody elektryczne lub sprzęt mają tę samą nazwę, przeznaczenie, napięcie.

Ponadto prace na boku przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane po wydaniu jednego egzemplarza w następujących przypadkach:

1. Podczas przesuwania lub układania kabli sterowniczych i zasilających, sprawdzania urządzeń zabezpieczających, sprawdzania blokowania automatyki elektrycznej, testowania, blokowania komunikacji lub telemechaniki.

2. Podczas prac remontowych w rozdzielniachmaszyny.

3. Podczas badania pojedynczego kabla w studni, tunelu, kanalizacji, wykopie lub wykopie.

4. Przy naprawie nie więcej niż dwóch kabli, jeśli odbywa się to w dwóch lub jednym dołku i jednej rozdzielnicy. Jednocześnie należy zapewnić nadzór nad zespołem roboczym brygadzisty.

1. Dokręcanie połączeń stykowych Zezwolenie na pracę przy kilku instalacjach elektrycznych można wydać w jednym egzemplarzu, jeśli są tego samego typu, a zamówienie jest spójne, sprzęt pełni funkcje konwersji i dystrybucji energii elektrycznej, czyli jest znajduje się w podstacji. Zgodnie z zasadami obejmuje to:

2. Wycieranie izolatorów.

3. Uzupełnianie oleju i pobieranie jego próbek.

4. Przełączanie uzwojeń transformatora.

5. Sprawdzenie izolatorów za pomocą pręta, urządzeń elektrycznych, przyrządów pomiarowych, zabezpieczenia przekaźników.

To nie jest praca wysokiego ryzyka. W takim przypadku wydawane jest zezwolenie na pracę z wypełnieniem odpowiedniej kolumny dla każdej podstacji.

Praca w istniejących instalacjach elektrycznych
Praca w istniejących instalacjach elektrycznych

Obszary rozdzielni

Oddzielny paragraf reguły określa warunki działań w obszarze linii wysokiego napięcia. Zezwolenie na pracę przy instalacjach elektrycznych na terenie rozdzielnic wydaje pracownik należący do personelu obsługującego linię napowietrzną. Instruuje również członków brygady, czy praca jest wykonywana na podporze końcowej. Personel serwisowy RU jest zobowiązany towarzyszyć im w jego realizacji.

Portalerozdzielnice otwarte, budynki ZRU są naprawiane przez pracowników, którzy uzyskali pozwolenie od pracownika przyjmującego, należącego do personelu operacyjnego, który bezpośrednio obsługuje samą aparaturę.

Linie wysokiego napięcia są sprawdzane zgodnie z jedną tolerancją zamówienia. Jeżeli linia napowietrzna jest wielotorowa, wówczas zezwolenie na pracę wydawane jest osobno dla każdego toru. Wyjątkiem jest:

1. Odłączenie spod napięcia całej linii wysokiego napięcia.

2. Naprawa i inspekcja linii napowietrznych w miejscach ich przełączeń.

3. Odłączenie punktów transformatorowych lub ich kompletnych.

4. Zapobieganie na liniach wysokiego napięcia z częściami nieprzewodzącymi prądu lub niewymagających odłączania.

Specjalne prace w instalacjach elektrycznych w celu naprawy zakończeń kabli i zakończeń w rozdzielnicy są dozwolone zgodnie z poleceniem wydanym przez personel operacyjny bezpośrednio obsługujący rozdzielnicę.

Urządzenia komunikacyjne

Przygotowanie miejsc pracy do pracy w urządzeniach komunikacyjnych znajdujących się na terenie Republiki Uzbekistanu jest wykonywane przez personel operacyjny obsługujący to urządzenie.

Prawo do wydania zezwolenia na pracę mają specjaliści z zakresu zarządzania technologicznego i dyspozytorskiego, co nie neguje możliwości dopuszczenia napraw, przeglądów i prewencji przez osoby kontrolujące rozdzielnicę.

Wyjątkiem jest praca na barierach wysokiej częstotliwości i kondensatorach sprzęgających. W takich przypadkach tylko personel obsługujący reaktor ma prawo do wydania pozwolenia na pracę.

Wniosek

Dane w tym artykule -niepełny wykaz warunków wydawania zleceń na prace przy instalacjach elektrycznych. Jak wspomniano powyżej, w celu jasnego zrozumienia wszystkich części Regulaminu, pracownicy zaangażowani w naprawę i konserwację muszą w pełni zapoznać się z Załącznikiem do ustawy nr 328n, a następnie zdać egzaminy. Warunki badania wiedzy personelu w każdej organizacji są opracowywane odrębnie w oparciu o standardy międzysektorowe.

Popularny temat.