Logo pl.techconfronts.com

Metoda grupowania: koncepcja i rodzaje grupowania

Spisu treści:

Metoda grupowania: koncepcja i rodzaje grupowania
Metoda grupowania: koncepcja i rodzaje grupowania
Anonim

Właściwość analizy ekonomicznej zależy od kilku okoliczności. Przede wszystkim wiąże się to ze specyfiką warunków, w jakich dzisiaj rozwija się system gospodarczy. Obecnie konieczne jest badanie prawidłowości funkcjonowania modelu rynku oraz organizacji działalności finansowo-gospodarczej firm.

metoda grupowania
metoda grupowania

Kluczowe problemy

Dzisiejsza sytuacja ekonomiczna wymaga od przedsiębiorstw zwiększania produktywności produkcji, konkurencyjności usług i towarów, wykorzystywania zaawansowanych zdobyczy naukowych i technologicznych, form zarządzania, przezwyciężania niegospodarności oraz aktywizacji przedsiębiorczości. W realizacji tych zadań kluczową rolę nabiera analiza i zastosowany w niej zestaw wskaźników. Są badane pod kątem obiektywnej oceny wyników pracy firmy i jej późniejszego doskonalenia, racjonalnego wykorzystania zasobów.

Potrzebne badania

Poprawa systemu zarządzania w produkcji jest w dużej mierze związana z rozwojem technik analizy ekonomicznej. Jego celem jest badanie pracy przedsiębiorstw i ich stowarzyszeń, które działają jako kluczowe ogniwa w narodowym kompleksie gospodarczym. Eksperci widzą jedyny właściwy sposób realizacji zadań stawianych w opanowaniu naukowych metod obliczeniowych i analitycznych. Jest ich wystarczająco dużo. Jednak metody grupowania i porównywania są uważane za jedne z najskuteczniejszych. Rozważ ich specyfikę.

Charakterystyka ogólna

Metoda grupowania w analizie jest wykorzystywana w badaniu zależności w złożonych procesach, których charakterystyka wyraża się w jednorodnych wskaźnikach i różnych wartościach. Na przykład opis floty sprzętu według lokalizacji, żywotności, przełożenia itp. Metody grupowania danych zapewniają podstawową generalizację informacji. Z ich pomocą informacje są wyświetlane w bardziej zorganizowanej formie. Dzięki nim sumaryczne wartości dla populacji można skorelować ze wskaźnikami dla grup. Dzięki temu możliwe staje się porównywanie, badanie przyczyn różnic między kategoriami, badanie relacji cech. Metoda grupowania umożliwia wnioskowanie o budowie kompleksu i roli poszczególnych jego elementów. To on stanowi podstawę do późniejszego podsumowania i badania informacji.

metoda grupowania statystycznego
metoda grupowania statystycznego

Kluczowe miejsca docelowe

Metoda grupowań ekonomicznych pozwala ocenić efektywność wykorzystania zasobów pracy, materiałów, środków finansowych. W ramach przedsiębiorstwa przemysłowego np. w tym aspekcie badana jest skuteczność aplikacji:

  1. Przedmioty i środki pracy, konstrukcje, budynki, narzędzia, materiały, wyposażenie technologiczne i surowce.
  2. Siła robocza na żywo. Jako kryteria dlajest to liczba i skład zawodowy pracowników, należących do personelu głównego, pomocniczego lub kierowniczego, produktywności itp.
  3. Zasoby finansowe. W szczególności badane są aktywa trwałe i obrotowe oraz kapitał własny i pożyczony.

Ważności metody grupowania nie można przecenić. Służy do rozwiązywania dość złożonych problemów. Dane wyjściowe stanowiące podstawę do obliczania wskaźników oraz samo badanie wykorzystujące metodę grupowania – statystyka, rachunkowość i inne raportowanie.

metody grupowania danych
metody grupowania danych

Szczegóły

Metoda grupowania polega na podziale masy badanego kompleksu obiektów na jakościowo jednorodne kategorie według określonych kryteriów. Metoda ta zapewnia naukową klasyfikację zjawisk. Metoda grupowania statystycznego wykorzystywana jest głównie do uogólniania i typowania procesów i zjawisk. Bezpośrednio w ocenie efektywności przedsiębiorstwa metoda ta spełnia nieco inne zadanie. W szczególności metoda grupowań analitycznych pomaga wyjaśnić znaczenie wskaźników średnich, odzwierciedlić rolę w nich poszczególnych wartości oraz zidentyfikować relacje między parametrami. Przy ocenie efektywności przedsiębiorstwa wybór metody jego realizacji zależy od charakteru rozwiązywanych zadań. Według tego kryterium wyróżnia się strukturalne, typologiczne i czynnikowe metody badań. Rozważ je.

metoda grupowań gospodarczych
metoda grupowań gospodarczych

Typologicznemodel

Ta metoda grupowania polega na identyfikacji jednorodnych kategorii w jakościowo niejednorodnym kompleksie. Przy jej stosowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na wybór cechy, za pomocą której będzie dokonywane różnicowanie. Biorąc pod uwagę, że istotność grupowania wiąże się przede wszystkim z występowaniem różnic jakościowych między zjawiskami, początkowym zadaniem będzie wyizolowanie w procesie masowym tych składników, które są jednorodne pod względem warunków i stanu rozwoju, w których występują takie same wzory wpływu czynników. Na przykład wcześniej w dziedzinie inżynierii rolniczej i ciągnikowej przeprowadzono klasyfikację i badania dla podobnych przedsiębiorstw i rodzajów produkcji. Metody grupowania i porównania zastosowano w badaniach kowalstwa, tłoczenia na zimno, obróbki mechanicznej i cieplnej, montażu, spawania, powłok ochronnych, transportu, remontów, narzędzi i magazynów. W badaniach produkcji odlewniczej wyróżniono odlewy z żeliwa szarego i ciągliwego, metali nieżelaznych i staliw. W efekcie określono typy społeczno-ekonomiczne, na podstawie których powstała nazwa grupy. Kategorie te stały się wyrazem określonego procesu, jego rozgałęzień i form, istotnych cech wspólnych wielu pojedynczym zjawiskom. Przykłady obejmują grupy przedsiębiorstw według ich form własności; pracownicy – według stażu pracy, wykształcenia, zawodów, wieku; obywatele - według okupacji i tak dalej. Grupy typologiczne są często tworzone przy użyciu wyspecjalizowanych przedziałów.

metoda grupowań analitycznych
metoda grupowań analitycznych

Modele konstrukcyjne

Są one wykorzystywane w badaniu składu kompleksu, zmian w nim zachodzących w stosunku do wybranego kryterium. Za pomocą grup strukturalnych przeprowadza się badanie wewnętrznej struktury wskaźników, stosunek ich poszczególnych części. Zatem zakres tych modeli można zdefiniować w następujący sposób. W badaniu zastosowano grupy strukturalne:

  1. Skład przedsiębiorstw. Jednocześnie stosowane są kryteria takie jak zdolność produkcyjna, poziom mechanizacji, skład personelu według zawodu, wiek, staż pracy, wykonanie norm produkcyjnych, plan produkcji, obniżenie kosztów produkcji, wydajność pracy itd.
  2. Struktury wytwarzanych produktów. W takim przypadku można np. wykorzystać takie cechy, jak dany asortyment i rodzaj produktu.
  3. grupowanie statystyk metod
    grupowanie statystyk metod

Badanie grupowań strukturalnych w określonych okresach czasu pozwala nam zidentyfikować zmiany w składzie zjawisk. Istotne prawidłowości ich przebiegu wyrażają się w przesunięciach zachodzących w procesach społecznych. Strukturę i skład można badać zarówno w dynamice, jak iw statyce. To z kolei rozszerza zakres badania. Takie ugrupowania mają szczególne znaczenie w procesie analizy skonsolidowanej sprawozdawczości ministerstw. Wynika to z tego, że umożliwiają wykrycie średnich, zacofanych i zaawansowanych firm, ustalenie kierunków poszukiwania rezerw.

metody grupowania i porównywania
metody grupowania i porównywania

Budynek

Grupy strukturalne są zwykle ułożone w formie tabel. W temacie znajdują się znaki, aw orzeczeniu - parametry charakteryzujące strukturę kompleksu w przestrzeni lub w dynamice. Na przykład przy tworzeniu modelu grup ludności według płci, wieku, dochodów, miejsca zamieszkania można zrealizować zadanie badania składu strukturalnego populacji jednorodnej. Przesunięcia w jej obrębie są również badane według pewnego kryterium.

Grupy analityczne

Modele te są wykorzystywane do badania relacji między kilkoma wskaźnikami, którymi charakteryzuje się kompleks. W procesie konstruowania zgrupowania dwóch parametrów jeden działa jako czynnik wpływający na drugą wartość. Drugi z kolei będzie rozpatrywany jako wynik tego wpływu. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że wzajemny wpływ i współzależność kryterium skutecznego i czynnikowego w każdym konkretnym przypadku może ulec zmianie. Korzystając z grupowania analitycznego, możesz obliczyć poziom interakcji między wskaźnikami. Ponadto taki model pozwala na identyfikację znaków, które można uznać za przyczynę lub skutek zjawiska.

Popularny temat.