Logo pl.techconfronts.com
Wartość bieżąca netto – kalkulacja inwestycji
Wartość bieżąca netto – kalkulacja inwestycji
Anonim

Wielu inwestorów musiało stracić sen i apetyt, próbując określić najskuteczniejszy sposób minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i maksymalizacji zysków. Jednak konieczne jest tylko polepszenie umiejętności ekonomicznych. Wartość bieżąca netto pozwoli Ci bardziej obiektywnie spojrzeć na kwestie finansowe. Ale co to jest?

aktualna wartość netto
aktualna wartość netto

Gotówka

Zanim zaczniemy mówić o takiej kwestii, jak wartość bieżąca netto, należy najpierw zrozumieć powiązane pojęcia. Dodatnie dochody (przepływy pieniężne) reprezentują środki, które wchodzą do firmy (otrzymane odsetki, sprzedaż, wpływy z akcji, obligacji, kontraktów terminowych itd.). Przepływ ujemny (tj. wydatki) reprezentuje środki, które płyną z budżetu firmy (wynagrodzenia, zakupy, podatki). Wartość bieżąca netto (bezwzględny przepływ środków pieniężnych netto) jest zasadniczo różnicą między ujemnymi i dodatnimi przepływami pieniężnymi. To właśnie ta wartość odpowiada na najważniejsze i najbardziej ekscytujące pytanie każdej firmy: „Ile pieniędzy zostało w kasie?” Aby zapewnić dynamiczny rozwój biznesu, potrzebne są właściwe decyzje dotyczące kierunku długoterminowych inwestycji.

aktualna wartość netto to
aktualna wartość netto to

Pytania inwestycyjne

Wartość bieżąca netto jest bezpośrednio związana nie tylko z obliczeniami matematycznymi, ale także z podejściem do inwestycji. Co więcej, zrozumienie tego problemu nie jest tak proste, jak się wydaje i opiera się przede wszystkim na czynniku psychologicznym. Zanim zainwestujesz w jakikolwiek projekt, musisz najpierw zadać sobie szereg pytań:

- Czy nowy projekt będzie opłacalny i kiedy?

- Czy powinienem zainwestować w inny projekt?

wartość bieżąca netto projektu
wartość bieżąca netto projektu

Aktualną wartość netto inwestycji należy rozpatrywać również w kontekście innych kwestii, takich jak ujemne i dodatnie przepływy pieniężne projektu oraz ich wpływ na inwestycję początkową.

Przemieszczanie aktywów

Przepływ finansowy jest procesem ciągłym. Za wykorzystanie środków finansowych uważa się majątek przedsiębiorstwa, a za źródła kapitał i zobowiązania. Produktem końcowym w tym przypadku jest zestaw środków trwałych, robocizny, kosztów surowców, za które ostatecznie płaci się gotówką. Wartość bieżąca netto dokładnie uwzględnia ruch przepływów finansowych.

obliczenie wartości bieżącej netto
obliczenie wartości bieżącej netto

Co to jest NPV?

Wiele osób zainteresowanych ekonomią, finansami, inwestycjami i biznesem spotkało się z tym skrótem. Co ona ma na myśli? NPV oznacza WARTOŚĆ OBECNĄ NETTO i tłumaczy się jako „wartość bieżąca netto”. Jest to obliczane przez zsumowanie dochodu, jaki przyniesie przedsiębiorstwo podczas eksploatacji, oraz kosztów projektu. Następnie kwota dochodu jest odejmowana od kwoty wydatków. Jeżeli w wyniku wszystkich obliczeń wartość jest dodatnia, to projekt uznaje się za opłacalny. Można stwierdzić, że wartość bieżąca netto jest miarą tego, czy projekt przyniesie dochód, czy nie. Wszystkie przyszłe przychody i wydatki są dyskontowane według odpowiednich stóp procentowych.

Funkcje obliczania bieżącej wartości netto

Wartość bieżąca netto to określenie, czy koszt projektu jest większy niż koszty na niego poniesione. Ta miara wartości jest wyceniana poprzez obliczenie ceny przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Należy wziąć pod uwagę wymagania inwestorów oraz fakt, że przepływy te mogą stać się przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych.

wartość bieżąca netto inwestycji
wartość bieżąca netto inwestycji

Rabaty

Wartość bieżąca netto jest obliczana poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych według stóp równych kosztowi alternatywnemu inwestycji. Oznacza to, że oczekiwana stopa zwrotu z papierów wartościowych jest utożsamiana z takim samym ryzykiem, jakie niesie rozważany projekt. Na rozwiniętych giełdach aktywa, które są dokładnie takie same pod względem ryzyka,są wyceniane w taki sposób, że to właśnie dla nich kształtuje się taka sama stopa zwrotu. Cenę, po której inwestorzy uczestniczący w finansowaniu tego projektu oczekują stopy zwrotu z inwestycji, uzyskuje się właśnie poprzez zdyskontowanie przepływów środków o stopie równej kosztowi alternatywnemu.

Aktualna wartość netto projektu i jego właściwości

Istnieje kilka ważnych właściwości tej metody oceny projektów. Wartość bieżąca netto umożliwia wycenę inwestycji według ogólnego kryterium maksymalizacji wartości, które jest dostępne dla inwestorów i akcjonariuszy. Kryterium temu podlegają transakcje finansowe i walutowe, zarówno w zakresie przyciągania środków i kapitału, jak i ich lokowania. Metoda ta koncentruje się na dochodach pieniężnych, które znajdują odzwierciedlenie w wpływach z rachunków bankowych, pomijając dochody księgowe, które znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych. Należy również pamiętać, że wartość bieżąca netto wykorzystuje koszty alternatywne środków na inwestycje. Inną ważną właściwością jest posłuszeństwo zasadom addytywności. Oznacza to, że możliwe jest rozpatrywanie wszystkich projektów zarówno łącznie, jak i indywidualnie, a suma wszystkich elementów będzie równa kosztowi całego projektu.

Wskaźnik wartości bieżącej

Aktualna wartość netto zależy od bieżącej wartości (PV). Pod tym pojęciem rozumie się wartość wpływów środków w przyszłości, która jest zdyskontowana do chwili obecnej. Obliczenie wartości bieżącej netto zwykle obejmuje:siebie i oblicz aktualną wartość. Wartość tę można znaleźć za pomocą prostego wzoru, który opisuje następującą transakcję finansową: lokowanie środków, płatność, spłata i spłata ryczałtu:

PV=FV /(1+r).

gdzie r to stopa procentowa, czyli opłata za pożyczone pieniądze;

PV to kwota środków, które są przeznaczone do umieszczenia na warunkach płatności, pilności, spłaty;

FV to kwota potrzebna do spłaty pożyczki, która obejmuje pierwotną należną kwotę plus odsetki.

Obliczanie bieżącej wartości netto

Z poziomu wskaźnika wartości bieżącej możesz przejść do obliczania NPV. Jak omówiono powyżej, wartość bieżąca netto jest różnicą między zdyskontowanymi przyszłymi przepływami pieniężnymi a całkowitą inwestycją (C).

NPV=FV1/(1+r)-C

gdzie FV to suma wszystkich przyszłych dochodów z projektu;

r - wskaźnik rentowności;

C to łączna kwota wszystkich inwestycji.

Popularny temat.