Logo pl.techconfronts.com

Przykład opisu stanowiska inżyniera produkcji

Spisu treści:

Przykład opisu stanowiska inżyniera produkcji
Przykład opisu stanowiska inżyniera produkcji
Anonim

Inżynierowie wszystkich typów są bardzo poszukiwani. Zawód ten jest prestiżowy, dobrze płatny, a pracownicy są zawsze cenieni w różnych branżach. Jednak aby dostać pracę, trzeba nie tylko zdobyć wykształcenie, ale także dobrze znać się na swoim zawodzie.

W każdym przedsiębiorstwie wytwarzającym produkty, niezależnie od jego kierunku, potrzebny jest inżynier do przygotowania produkcji. To ta osoba będzie odpowiedzialna za uruchomienie wszystkich urządzeń technicznych w warsztacie oraz kontrolę właściwości produktów.

Zawód zapewnia dobry rozwój kariery, a jeśli specjalista okaże się niezawodnym i utalentowanym pracownikiem, może zostać głównym inżynierem przedprodukcyjnym.

Opis stanowiska jest obowiązkowym dokumentem regulacyjnym, który musi zostać uzgodniony między kierownictwem a podwładnym i zawiera wszystkie niezbędne informacje o jego obowiązkach i prawach. ważnyodgrywa również rolę w zawodzie inżyniera.

Cechy osobiste

Pozycja inżyniera jest bardzo ważna dla firmy, ponieważ wiele zależy od tego pracownika. Dlatego oprócz wykształcenia od osoby ubiegającej się o pracę wymaga się posiadania pewnych cech osobistych. Pracownik musi mieć umysł logiczny, matematyczny i analityczny.

Obowiązki inżyniera przedprodukcyjnego mogą się różnić w zależności od potrzeb firmy, ale mimo to wymienione cechy są fundamentalne dla pracownika. Biorąc pod uwagę fakt, że praca ta często wymaga żmudnej i monotonnej pracy, w człowieku ceniona jest pedanteria, wytrwałość i uważność. Pracodawcy będą preferować pracownika z kreatywnym myśleniem, wyobraźnią przestrzenną i umiejętnością prawidłowego wyjaśnienia swojego punktu widzenia.

Przepisy i wymagania kwalifikacyjne

Opis stanowiska inżyniera przedprodukcyjnego zawiera informację, że specjaliści pierwszej kategorii muszą uzyskać wyższe wykształcenie na kierunku technicznym lub inżynieryjno-ekonomicznym.

Przedprodukcja
Przedprodukcja

Ponadto ważne jest, aby mieć trzyletnie doświadczenie na stanowisku drugiej kategorii. To samo wykształcenie i doświadczenie odpowiadają pracownikom drugiej kategorii, ale im wystarczy 3-letni staż pracy na stanowiskach inżynierskich.

Osoba bez kategorii zawodowej może otrzymać stanowisko w dwóch przypadkach:

  • Jeśli ma wyższąwykształcenie zawodowe, można to zaakceptować bez doświadczenia.
  • Jeśli ma średnie wykształcenie zawodowe i przepracował już co najmniej trzy lata jako technik lub pięć lat na innych podobnych stanowiskach.

Wiedza

Z opisu stanowiska inżyniera przedprodukcyjnego wynika, że specjalista zna zasady organizacji i rozliczania procesów produkcyjnych. Przestudiował asortyment produktów wytwarzanych przez firmę, wie, jakie usługi świadczy i zna informacje o zainstalowanych środkach technicznych.

organizacja produkcji
organizacja produkcji

Inżynier wie, jak opracowywane są programy i sporządzane są kalkulacje dzienne, studiował organizację i mechanizację obsługi dyspozytorskiej, specjalizację warsztatów i ich relacje. Ponadto zapoznał się ze wszystkimi dokumentami metodologicznymi i regulacyjnymi mającymi wpływ na jego dziedzinę działalności. Zna podstawy ekonomii, zarządzania i organizacji pracy. Rozumie technologię produkcji w firmie, w której jest zatrudniony oraz zna podstawy TK.

Funkcje

Zgodnie z opisem stanowiska inżyniera przedprodukcyjnego pracownik monitoruje realizację planu i podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić sprawne działanie sprzętu. Wykonuje prace prewencyjne i eliminuje problemy, które powodują zatrzymanie procesu produkcyjnego. Kontroluje efektywność wykorzystania zainstalowanego sprzętu, stwarza dogodne warunki w produkcji w celu terminowego i wysokiej jakości wykonaniaprogramy produkcyjne.

Główny inżynier
Główny inżynier

Pracownik jest zobowiązany do uczestniczenia w opracowywaniu i realizacji działań mających na celu planowanie operacyjne. Odpowiada za kalkulację harmonogramów kalendarzowych związanych z eksploatacją sprzętu, starając się zmaksymalizować efektywność jego wykorzystania oraz monitoruje realizację planu przez pracowników firmy.

Obowiązki

Opis pracy inżyniera przedprodukcyjnego polega na analizie działania sklepów w celu określenia, jak skrócić cykl produkcyjny. Znajduje również rezerwy produkcyjne i kalkuluje, jak je wykorzystać jak najefektywniej, zwiększając wydajność firmy. Pracownik ten musi prowadzić dokumentację sprawozdawczą, kontrolować, które prace nie zostały wykonane na czas, a które, przeciwnie, zostały wykonane wcześniej.

inżynier przedprodukcyjny
inżynier przedprodukcyjny

Właściwie inżynier zajmuje się przygotowaniem samego procesu produkcyjnego. Jednocześnie posługuje się techniką komputerową, środkami komunikacji i komunikacji. Pracownik jest zobowiązany do kontrolowania dostępności komponentów do sprzętu, materiałów produkcyjnych, narzędzi. Do jego obowiązków należy opracowywanie i dostarczanie pracownikom dokumentacji technicznej, comiesięcznych programów produkcyjnych oraz szacunkowych zadań dziennych.

Prawa

Opis stanowiska inżyniera przedprodukcyjnego w budownictwie zawiera informację, że ma on prawo żądać od kierownictwa pomocy w realizacji przydzielonych mu zadań. Onma prawo do otrzymywania dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków.

Opis pracy
Opis pracy

Ma również prawo proponować własne sposoby rozwiązywania problemów i zwiększania efektywności pracy w ramach swoich kompetencji. Inżynier ma prawo do gwarancji socjalnych, zaopatrzenia w miejsce pracy, sprzęt i odzież ochronną. Ma również prawo powierzyć powierzone mu obowiązki swoim podwładnym.

Odpowiedzialność

próbka opisu stanowiska
próbka opisu stanowiska

Z opisu stanowiska inżyniera produkcji wynika, że może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków. Odpowiada za naruszenie przepisów kodeksu karnego, administracyjnego lub pracy. Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie szkód materialnych dla firmy, ujawnienie informacji poufnych oraz naruszenie tajemnic handlowych.

Funkcje kompilacji

Opis stanowiska inżyniera przedprodukcyjnego w przemyśle może obejmować różne pozycje, w zależności od branży firmy, w której pracownik jest zatrudniony. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że bez akceptacji tego dokumentu pracownik nie ma prawa do rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

inżynier produkcji
inżynier produkcji

Jest to instrukcja, która gwarantuje, że pracownik przejmie odpowiedzialność, prawa i obowiązki deklarowane przez kierownictwo. Ten dokument regulacyjny jest sporządzany przez dyrektora firmy i musi być w pełniprzestrzegać obowiązujących przepisów prawa danego kraju. Opisany powyżej opis stanowiska inżyniera produkcji nie jest uniwersalny. Należy pamiętać, że w różnych firmach może różnić się treścią.

Wniosek

Kandydat na to stanowisko musi mieć wyższe wykształcenie, pewne cechy osobiste i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Tylko pracownicy, którzy rozumieją, z czym mają do czynienia, mogą wykonywać swoje obowiązki. To bardzo ważna praca, bo od niej zależy cała produkcja. Pojedynczy błąd pracownika może spowodować odrzucenie całej partii produktów, co skutkuje dużymi kosztami finansowymi dla organizacji.

Jeśli brakuje ci uważności, wiedzy lub doświadczenia, nie bierz tej pracy. Inżynierowie to nie tylko wykwalifikowani pracownicy; zawód jest ich powołaniem. Jeśli nadal lubisz tę pracę, to powinieneś wiedzieć, że dobrze się opłaca i jest uznawana za prestiżową w branży produkcyjnej.

Popularny temat.