Logo pl.techconfronts.com
Przychodzące i wychodzące zlecenia gotówkowe: procedura rejestracji, zasady wypełniania i próbka
Przychodzące i wychodzące zlecenia gotówkowe: procedura rejestracji, zasady wypełniania i próbka
Anonim

Przychodzące i wychodzące zlecenia gotówkowe działają jako dokumenty podstawowe. Potwierdzają transakcje finansowe związane z wydaniem i otrzymaniem środków. Rejestracja przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych odbywa się zgodnie z określonymi zasadami. Rozważ podstawowe zalecenia.

przekazy gotówkowe przychodzące i wychodzące
przekazy gotówkowe przychodzące i wychodzące

Nakaz pieniężny dotyczący wydatków i dochodów: pusty

Przy odbiorze gotówki kasjer wpisuje odpowiednią informację w formularzu KO-1, a przy wydawaniu - KO-2. Wypełnianie zleceń kasowych pokwitowań i wydatków odbywa się w taki sposób, aby specjaliści sprawdzający dokumenty mogli jasno zrozumieć ich treść. Wszystkie wymagane szczegóły są zawarte w dokumentacji. Podstawę ich sporządzenia wpisuje się w pokwitowania i nakazy kasowe wydatkowania. Dostarczają również listę załączonych (towarzyszących) dokumentów.

Nuanse

Przychodzące i wychodzące zlecenia gotówkowe są natychmiast podpisywane przez odpowiedzialnego funkcjonariuszaodpowiednią operację. Dołączone do nich dokumenty należy skasować pieczątką lub znakiem „Opłacone”. Jednocześnie należy wpisać datę, aby uniknąć ponownego wykorzystania dokumentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można dokonywać żadnych korekt w przychodzących i wychodzących zleceniach gotówkowych, nawet jeśli są one określone.

Formularz KO-1

Musisz wypełnić zamówienie odbioru w jednym egzemplarzu. Formularz ma 2 sekcje. Pierwsza to bezpośrednie zlecenie paragonowe, a druga to odrywany arkusz - paragon. Ten ostatni wydawany jest osobie, która wpłaciła środki. Linia „Podstawa” wskazuje treść wykonanej operacji. Na przykład może to być „opłata faktury nr 321 z dnia 1 lutego 2017 r.”. W polu „W tym” podana jest kwota podatku VAT. Kwota jest podana w liczbach. Jeśli podatek nie jest podany, należy napisać „Bez VAT”. Pole „Wniosek” zawiera listę dokumentów towarzyszących zamówieniu. Rachunek przeciwstawny ustalany jest w zależności od źródła środków. Kod podziału wskazują operatorzy wydzielonych działów strukturalnych przedsiębiorstwa. Komórka „Obciążenie” musi zawierać rachunek pieniężny zgodnie z planem. Numeracja dokumentów jest pełna, ustalona na jeden rok. Formularz nie może zawierać numerów niezgodnych z kolejnością ani zdublowanych kodów. OKPO jest uważane za wymóg obowiązkowy. Informacje są wskazywane zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez państwowy urząd statystyczny. Nazwa organizacji jest podana w takiej samej formie, w jakiej występuje w dokumentacji założycielskiej. Jeślifirma zatwierdziła kody analityczne, należy je wskazać w zamówieniu. Na dokumencie znajduje się pole „Cel”. Mogą go wypełnić tylko organizacje non-profit z kwalifikującym się finansowaniem.

dziennik przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych
dziennik przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych

Cechy pewności

Zlecenie odbioru jest zatwierdzane w dziale księgowości. Jeśli nie ma specjalistów upoważnionych do zatwierdzenia dokumentu, robi to kierownik przedsiębiorstwa. Dyrektor organizacji, swoim poleceniem, może przenieść obowiązek podpisywania zleceń na innego pracownika. Jednocześnie jego kandydaturę musi uzgodnić szef z głównym księgowym. Jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa samodzielnie przeprowadza transakcje finansowe, wówczas kredyty, zlecenia gotówkowe wydatków, księga kasowa są przez niego kompilowane i podpisywane.

Stemplowanie

Nadruk powinien znajdować się na części formularza oznaczonej „M. P.” i weź paragon. Ustawodawstwo nie przewiduje specjalnych zasad stemplowania. W praktyce zwyczajowo 60% z tego jest na głównej części, a 40% na paragonie. Niektóre zalecenia zawarte są w uchwale Państwowego Komitetu Statystycznego nr 88 z dnia 18 sierpnia 1998 r. Ustawodawstwo nie określa również konkretnej listy szczegółów, które należy umieścić na pieczątce kasjera. Wskazane jest umieszczenie w pieczątce informacji, które wcześniej były uważane za obowiązkowe:

 1. Nazwa przedsiębiorstwa (pełna i po rosyjsku), typ prawny.
 2. Lokalizacja.
 3. Numer rejestracyjny.
 4. dziennik pokwitowań i rozrachunków gotówkowych wydatków,
  dziennik pokwitowań i rozrachunków gotówkowych wydatków,

Dokument do wypłaty środków

Zlecenie wydatkowania wydawane jest również w jednym egzemplarzu. Przy wydawaniu pracownikowi środków na zgłoszenie należy sporządzić formularz zgodnie z jego pisemnym oświadczeniem. Może być w dowolnej formie. Wniosek musi być podpisany przez kierownika przedsiębiorstwa. Stwierdza:

 1. Kwota do wydania.
 2. Termin.
 3. Data.

Treść dokumentu

Pole „Przyczyna” wskazuje wykonaną operację. Na przykład może to być „zwrot nadwyżek wydatków zgodnie z raportem nr 123 z dnia 03.02.2017”. W polu „Wniosek” wskazane są dokumenty podstawowe i inne. Podano ich numery i daty sporządzenia. Wnioski mogą być wnioskami o wydanie środków, faktur i tak dalej. Zasady rejestracji fa. KO-2 są przewidziane w Zaleceniach metodycznych zatwierdzonych dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego nr 88. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek korekt w nakazie wydatków. Dokument podpisuje również główny księgowy, kierownik lub inna upoważniona przez niego osoba. Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję kosztów i dochodów lub wskaźników fizycznych, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie mogą wystawiać nakazów wydatków.

księga kasowa przekazów gotówkowych przychodzących wychodzących
księga kasowa przekazów gotówkowych przychodzących wychodzących

Działania kasjera

Przy wypłacie środków z poleceń wydatkowania kasjer musi sprawdzić:

 1. Obecność obowiązkowych podpisów i ich zgodność z próbkami.
 2. Równośćkwoty słownie i cyframi.
 3. Dostępność dokumentów podanych w formularzu.
 4. Pasujące imię i nazwisko w nakazie do informacji dostarczonych przez odbiorcę.

Następnie kasjer przygotowuje wymaganą kwotę, przekazuje dokument płatności osobie, która je otrzymuje. W zamówieniu odbiorca musi podać liczbę rubli (słownie) i kopiejek (liczbami). Osoba ta również składa swój podpis i datę. Operator musi przeliczyć przygotowane pieniądze. W takim przypadku odbiorca musi zobaczyć, jak kasjer to robi. Podmiot, który przyjął środki, również przelicza je pod nadzorem kasjera. Jeśli nie zostanie to zrobione, odbiorca nie będzie mógł wystąpić do kasjera z roszczeniem o wydaną kwotę. Następnie operator musi podpisać dokument płatności.

Ważne punkty

Kasjer wydaje środki wyłącznie osobie, której dane są wskazane w zamówieniu. Ten ostatni przedstawia dokument potwierdzający jego tożsamość. Jeżeli wystawienie następuje przez pełnomocnika, konieczne jest sprawdzenie zgodności pełnego imienia i nazwiska. adresata, podane w nakazie, informacje o osobie reprezentowanej. Do formularza płatności dołączony jest dokument potwierdzający uprawnienia faktycznego odbiorcy. Jeżeli kilka płatności będzie dokonywanych przez pełnomocnika lub w różnych organizacjach, kopia jest dołączona do zamówienia. Oryginał musi pozostać u operatora, który dokonał ostatniego wydania.

wypełnianie pokwitowań i rozliczeń zleceń gotówkowych
wypełnianie pokwitowań i rozliczeń zleceń gotówkowych

Księgowanie przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych

W przedsiębiorstwach składających się na dokumenty omówione powyżej,kontrola transakcji gotówkowych. Aby to zrobić, musisz prowadzić dziennik wpływów gotówkowych i poleceń zapłaty. Zawiera szczegóły form płatności przed ich przekazaniem operatorowi. Zlecenia wystawione na wyciągi z wypłat wynagrodzeń i innych podobnych kwot są księgowane po przekazaniu środków odbiorcom. Odpowiednia zasada jest zawarta w Instrukcji zatwierdzonej Dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego nr 88.

W praktyce często pojawia się pytanie: na jaki okres należy otwierać ewidencję zleceń kasowych pokwitowań i wydatków? Należy zauważyć, że przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń czasowych. W tym zakresie kwestie związane z okresem korzystania z czasopisma księgowy decyduje samodzielnie. Możesz otworzyć książkę na rok, miesiąc, kwartał. Przy podejmowaniu odpowiedniej decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę operacji.

przygotowywanie przychodzących i wychodzących dyspozycji gotówkowych
przygotowywanie przychodzących i wychodzących dyspozycji gotówkowych

Odpowiedzialność za łamanie zasad

W przypadku przedsiębiorstw, które nie spełniają wymogów dotyczących przeprowadzania transakcji gotówkowych, stosuje się środki przewidziane prawem. Odpowiedzialność określają różne przepisy. Wśród nich jest dekret prezydencki nr 840 z dnia 25 lipca 2003 r. Rozdział 15 Kodeksu wykroczeń administracyjnych przewiduje art. 15.1. Ustala środki odpowiedzialności za naruszenie zasad pracy z gotówką i procedurę przeprowadzania transakcji gotówkowych. W przypadku przekroczenia kwot przeznaczonych do rozliczenia z kontrahentami, nieotrzymania (częściowego lub całkowitego) otrzymanych środków, niezgodności z wymogami dotyczącymi przechowywaniadarmowe pieniądze przekraczające limity, przewidziana jest grzywna administracyjna: 40-50 płacy minimalnej - dla urzędników, 400-500 płacy minimalnej - dla organizacji.

księgowanie przychodzących poleceń zapłaty,
księgowanie przychodzących poleceń zapłaty,

Wniosek

Realizacja zamówienia to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jak wspomniano powyżej, w dokumentach nie są dozwolone poprawki, błędy i plamy. Operator odpowiedzialny za ich kompilację musi pamiętać, że zlecenie jest formą ścisłej odpowiedzialności. Dlatego uszkodzenie dokumentów nie powinno być dozwolone. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych danych zrealizowane zamówienie zostanie uznane za nieważne.

Popularny temat.