Logo pl.techconfronts.com

Opis stanowiska dla specjalisty HR: próbka

Spisu treści:

Opis stanowiska dla specjalisty HR: próbka
Opis stanowiska dla specjalisty HR: próbka
Anonim

Specjaliści ds. zasobów ludzkich są częścią funkcji HR każdej organizacji zatrudniającej ponad 50 pracowników. Pracownicy ci mają szeroki zakres obowiązków i zadań wymaganych do prowadzenia ewidencji i prowadzenia ewidencji. W niektórych firmach powierza się im opracowywanie wewnętrznych dokumentów regulacyjnych, zadania księgowe oraz monitorowanie realizacji przez podwładnych norm dyscyplinarnych przedsiębiorstwa.

Ponadto mogą rekrutować nowych pracowników i sformalizować z nimi stosunek pracy. W każdym razie wszystkie wymagania kierownictwa dla specjalisty tego typu powinny być zawarte w opisie stanowiska specjalisty personalnego. Wszystko zależy od tego, ile osób zajmuje się HR, hierarchii w dziale i wielkości organizacji.

Regulamin

Pracownik jest specjalistą odpowiedzialnym za jego zatrudnianie i zwalnianiekierownik działu personalnego, ale jakiekolwiek transfery personalne są niemożliwe bez zgody dyrektora firmy. Istnieje podział tej pozycji na trzy kategorie. Najniższym wystarczy wyższe wykształcenie zawodowe. Pracownika można zatrudnić natychmiast po ukończeniu studiów.

Opis stanowiska specjalisty HR
Opis stanowiska specjalisty HR

Zgodnie z opisem stanowiska specjalisty ds. zasobów ludzkich, aby uzyskać stanowisko z pierwszą i drugą kwalifikacją, oprócz wykształcenia, pracownik musi również przepracować co najmniej trzy lata na stanowisku należącym do niższe kwalifikacje. Przy wykonywaniu swoich czynności pracownik musi brać pod uwagę przepisy i akty prawne, inne dokumenty regulujące, statut przedsiębiorstwa, przepisy prawa pracy. Kieruje się także poleceniami przełożonych i instrukcjami.

Wiedza

Opis stanowiska specjalisty ds. zasobów ludzkich wskazuje, jaką wiedzę powinien posiadać pracownik rozpoczynający pracę. Zobowiązuje się do zapoznania z materiałami informacyjnymi, w tym aktami regulacyjnymi i prawnymi. Ponadto musi przestudiować prawo pracy, profil, strukturę, specjalizację firmy oraz perspektywy jej rozwoju. Wiedza pracowników obejmuje metody określania bieżących i przyszłych potrzeb organizacji na nowych pracowników.

Inna wiedza

Zgodnie z informacją z opisu stanowiska pracy specjalista ds. HR musi zbadać źródła, z których firma pozyskuje nowych pracowników. Dowiedz się, jak przeprowadzana jest analiza struktury kwalifikacji zawodowychfirma, w jakiej kolejności przydzielany jest personel, sporządzana i przechowywana jest dokumentacja związana z pracą z personelem.

opis stanowiska specjalisty ds. zasobów ludzkich zgodnie ze standardem zawodowym
opis stanowiska specjalisty ds. zasobów ludzkich zgodnie ze standardem zawodowym

Jego wiedza powinna obejmować zasady tworzenia bazy kadrowej, sporządzania dokumentacji sprawozdawczej, a także statut i procedury firmy. Niezbędna jest również wiedza z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i organizacji pracy.

Funkcje

Przykładowy opis stanowiska dla specjalisty ds. zasobów ludzkich umożliwia zapoznanie się ze szczegółami funkcji. Musi być zaangażowany w personel firmy tak, aby w pełni odpowiadał potrzebom firmy zgodnie z zawodami, specjalizacjami i kwalifikacjami. Pracownik ten zajmuje się selekcją, selekcją i dystrybucją personelu. Zaangażowany w badanie i analizę struktury zawodowej, kwalifikacyjnej i zawodowej personelu.

Przykładowy opis stanowiska specjalisty HR
Przykładowy opis stanowiska specjalisty HR

W tym analizuje całą dokumentację związaną z kwestiami przeniesienia, przyjęcia, pracy i zwolnienia pracowników. Zajmuje się również działaniami analitycznymi w oparciu o wyniki uzyskane podczas certyfikacji personelu, określaniem i oceną cech biznesowych pracowników. Odbywa się to w celu określenia zapotrzebowania na personel, jakie stanowiska należy obsadzić itp.

Obowiązki pracownika

Opis stanowiska specjalisty HR sugeruje, że pracownik powinien zbadać rynek pracy w celu zidentyfikowania źródeł rekrutacji, nawiązania komunikacjiz instytucjami edukacyjnymi i innymi organizacjami zaangażowanymi w kształcenie przyszłych specjalistów. Powinien być zaangażowany w informowanie pracowników firmy o pojawiających się wakatach, uczestniczyć w opracowywaniu bieżących i przyszłych planów zatrudnienia, a także kontrolować rozmieszczenie pracowników zgodnie z ich specjalizacją i zawodem.

opis stanowiska pracy specjalisty ds. HR próbka standardu zawodowego
opis stanowiska pracy specjalisty ds. HR próbka standardu zawodowego

Pomaga nowym pracownikom zaadaptować się w zespole, nadzoruje staże nowych osób. Do jego obowiązków należy przygotowywanie propozycji rozwoju kadr, planowanie kariery pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji oraz ocena wyników zawodowych.

Inne funkcje

Opis stanowiska specjalisty HR może zawierać funkcje takie jak analiza stanu dyscypliny i monitorowanie wdrażania przez pracowników zasad ustalonych w firmie. Kontroluje przepływ pracowników, opracowuje działania mające na celu ograniczenie rotacji personelu i poprawę dyscypliny pracy.

opis stanowiska wiodącego specjalisty HR
opis stanowiska wiodącego specjalisty HR

Pracownik jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji sprawozdawczej, kontrolowania terminowości wykonania wszystkich niezbędnych dokumentów odzwierciedlających pracę z personelem. Może to obejmować zatrudnianie, przenoszenie i zwalnianie pracowników. Uwzględniane jest również wydawanie zaświadczeń dotyczących obecnego i przeszłego zatrudnienia.

Inne obowiązki pracownika

Opis stanowiska specjalisty HR dlaStandard zawodowy zakłada, że pracownik musi sprawować kontrolę nad wydawaniem i przechowywaniem umów lub ksiąg pracy, przygotowywaniem dokumentacji dla różnego rodzaju odszkodowań i świadczeń, egzekucją emerytur i innych tego typu dokumentów. Jest również zobowiązany do wprowadzenia wszystkich tych danych do głównego banku informacji o personelu firmy.

Prawa

Jak stwierdzono w opisie stanowiska specjalisty ds. zasobów ludzkich w szkole, specjalista ten ma prawo zapoznać się z decyzjami kierownictwa, jeśli mają one wpływ na jego działalność. Potrafi zasugerować sposoby na usprawnienie i podniesienie efektywności swoich działań, zgłosić niedociągnięcia zidentyfikowane w firmie, jeśli leży to w jego kompetencjach.

opis stanowiska dla specjalisty HR w szkole
opis stanowiska dla specjalisty HR w szkole

Pracownik ma prawo żądać dokumentów i informacji we własnym imieniu lub w imieniu wyższego kierownictwa od innych działów przedsiębiorstwa, jeśli jest to potrzebne do wykonania swoich zadań. Może również wymagać od władz pomocy w wypełnianiu jego praw i obowiązków.

Odpowiedzialność

Pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków określonych w opisie stanowiska wiodącego specjalisty HR. Może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie Kodeksu Karnego, Administracyjnego lub Kodeksu Pracy przy wykonywaniu swoich zadań. Odpowiada za ujawnienie informacji poufnych o pracownikach firmy powierzonej mu do realizacji czynności pracowniczych. Również za powodowanieszkody materialne firmy. W niektórych przypadkach odpowiada za kompetencje i jakość pracy wykonywanej przez zatrudnionych przez siebie lub na jego sugestię pracowników.

Relacje

Ten pracownik kontaktuje się z innymi podwładnymi lub kierownikami działów w kwestiach należących do jego kompetencji. Musi przyjmować wnioski ze wszystkich działów organizacji o zatrudnianie pracowników i przedstawiać propozycje poprawy efektywności rozwoju pracowników, planowania ich rozwoju zawodowego, zaawansowanych szkoleń i uzyskania dodatkowego wykształcenia. Ponadto może zostać poproszony o informacje o kandydatach na wolne stanowiska, świadectwa pracy personelu oraz decyzje o karach i zachętach dla pracowników.

Przykładowy opis stanowiska specjalisty HR
Przykładowy opis stanowiska specjalisty HR

Współpracuje również z działem księgowości przedsiębiorstwa i działem organizacji pracy. Wszystkie relacje z pracownikami określa standard zawodowy. Przykładowy opis stanowiska dla specjalisty HR zawiera jedynie informacje ogólne. Instrukcje mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb firmy, ale bez wykraczania poza obowiązujące przepisy prawa pracy.

Popularny temat.